مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد اقتصاد بهداشت
رشته هایی که کارشناس ارشد اقتصاد بهداشت می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

اقتصادسلامت،سیاستگذاری سلامت،سیاست های غذاوتغذیه،کتابداری واطلاع رسانی پزشکی،مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health