مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی
رشته هایی که کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

کتابداری واطلاع رسانی غیرپزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health