مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته اپیدمیولوژی
رشته هایی که کارشناس ارشد اپیدمیولوژی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

اقتصادسلامت،آموزش پزشکی،سیاستگذاری سلامت،سیاست های غذاوتغذیه،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health