مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته ارگونومی
رشته هایی که کارشناس ارشد ارگونومی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

ارکونومی،بهداشت حرفه ای،کاردرمانی(باپایه کارشناسی کاردرمانی)،مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health