مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد ارتباطات اجتماعی
رشته هایی که کارشناس ارشد ارتباطات اجتماعی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

سلامت ورفاه اجتماعی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health