مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته قارچ شناسی
رشته هایی که کارشناس ارشد قارچ شناسی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی،پزشکی مولکولی،توکسین های میکروبی،زیست پزشکی سامانه ای،زیست فناوری پزشکی،قارچ شناسی پزشکی،نانوفن آوری پزشکی،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health