مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد قارچ شناسی
رشته هایی که کارشناس ارشد قارچ شناسی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی، باکتری شناسی پزشکی،پزشکی مولکولی،توکسین های میکروبی،زیست پزشکی سامانه ای،زیست فناوری پزشکی،قارچ شناسی پزشکی،نانوفن آوری پزشکی، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health