مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد ایمنی شناسی
رشته هایی که کارشناس ارشد ایمنی شناسی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

انگل شناسی پزشکی،ایمنی شناسی پزشکی، بیولوژی تولیدمثل، توکسین های میکروبی،خون شناسی آزمایشگاهی وعلوم انتقال خون،زیست پزشکی سامانه ای،زیست فناوری پزشکی،ژنتیک پزشکی،علوم سلولی کاربردی،مهندسی بافت،نانو فن آوری پزشکی،ویروس شناسی پزشکی،پزشکی مولکولی نانوفناوری دارویی، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health