مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد خون شناسی
رشته هایی که کارشناس ارشد خون شناسی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

ایمنی شناسی پزشکی ،بیولوژی تولیدمثل،پزشکی مولکولی، خون شناسی آزمایشگاهی وبانک خون  ،زیست فناوری پزشکی،علوم سلولی کاربردی،مهندسی بافت،نانوفن آوری پزشکی ,ژنتیک پزشکی، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health