مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته مددکاری اجتماعی
رشته هایی که کارشناس ارشد مددکاری اجتماعی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

مددکاری اجتماعی،مدیریت اطلاعات سلامت،سالمندشناسی،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health