مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد میکروبیولوژی
رشته هایی که کارشناس ارشد میکروبیولوژی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

انگل شناسی پزشکی،سم شناسی ,زیست فن باکتری شناسی پزشکی،پزشکی مولکولی،علوم اعصاب ،قارچ شناسی پزشکی،حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلین، ایمنی شناسی پزشکی، نانوفناوری دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health