مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته میکروب شناسی
رشته هایی که کارشناس ارشد میکروب شناسی مواد غذایی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

باکتری شناسی پزشکی،توکسین های میکروبی،علوم وصنایع غذایی ,علوم سلولی کاربردی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health