مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته میکروب شناسی
رشته هایی که کارشناس ارشد میکروب شناسی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

انگل شناسی پزشکی،ایمنی شناسی پزشکی،باکتری شناسی پزشکی،بیولوژی تولیدمثل،توکسین های میکروبی،زیست پزشکی سامانه ای،زیست فناوری پزشکی،علوم سلولی کاربردی،نانوفن آوری پزشکی،ویروس شناس یپزشکی، بیوتکنولوژی دارویی , نانوفناوری دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health