مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد مدیریت خدمات بهداشتی
رشته هایی که کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

اقتصادسلامت،آموزش پزشکی،بهداشت باروری (با پایه بهداشت عمومی ویامامایی)،سیاستگذاری سلامت،سیاست های غذاوتغذیه،سالمندشناسی،کتابداری واطلاع رسانی پزشکی،مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی،مدیریت اطلاعات سلامت،اقتصاد ومدیریت دارو، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health