مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد کلیه گرایش های مدیریت
رشته هایی که کارشناس ارشد کلیه گرایش های مدیریت می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health