مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد مدیریت توانبخشی
رشته هایی که کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

سیاستگذاری سلامت،سالمندشناسی، مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، مدیریت اطلاعات سلامت،مشاوره توانبخشی، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health