مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته مدیریت توانبخشی
رشته هایی که کارشناس ارشد مدیریت توانبخشی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

سیاستگذاری سلامت،سالمندشناسی، مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی، مدیریت اطلاعات سلامت،مشاوره توانبخشی،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health