مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای رشته ارشد مدیریت اجرایی
رشته هایی که کارشناس ارشد مدیریت اجرایی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

سیاستگذاری سلامت، سلامت دربلایا و فوریت ها،مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health