مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته مهندسی پرتو پزشکی
رشته هایی که کارشناس ارشد مهندسی پرتو پزشکی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

فیزیک پزشکی، مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health