مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته مهندسی پلیمر
رشته هایی که کارشناس ارشد مهندسی پلیمر می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

مهندسی بافت , نانوفناوری دارویی ,زیست مواد دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health