مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته مهندسی شیمی
رشته هایی که کارشناس ارشد مهندسی شیمی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

بهداشت محیط،داروسازی هسته ای , مهندسی بافت، نانوفن آوری پزشکی , بیوتکنولوژی دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health