مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته نظارت بر امور دارویی
رشته هایی که کارشناس ارشد نظارت بر امور دارویی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

اقتصاد ومدیریت دارو

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health