مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته علوم جانوری
رشته هایی که کارشناس ارشد علوم جانوری می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

ایمنی شناسی پزشکی، حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین،علوم اعصاب،فیزیولوژی،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health