مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی
رشته هایی که کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی گرایش کنترل کیفی و بهداشتی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

نانو فن آوری پزشکی , نانوفناوری دارویی ,زیست مواد دارویی، بهداشت و ایمنی مواد غذایی، علوم و صنایع غذایی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health