مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته علوم و صنایع غذایی
رشته هایی که کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

علوم تغذیه، علوم وصنایع غذایی، نانو فن آوری پزشکی،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health