مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته علوم تربیتی
رشته هایی که کارشناس ارشد علوم تربیتی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

آموزش بهداشت وارتقا سلامت 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health