مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد کلیه گرایش های فناوری نانو
رشته هایی که کارشناس ارشد کلیه گرایش های فناوری نانو می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

زیست پزشکی سامانه ای

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health