مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته پرستاری
رشته هایی که کارشناس ارشد پرستاری می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

بیولوژی تولیدمثل،پرستاری،سالمند شناسی،،فیزیولوژی،مشاوره توانبخشی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health