مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته پاتوبیولوژی
رشته هایی که کارشناس ارشد پاتوبیولوژی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

انگل شناسی پزشکی، ایمنی شناسی پزشکی،باکتری شناسی پزشکی،خون شناسی آزمایشگاهی وعلوم انتقال خون،قارچ شناسی پزشکی،ویروس شناسی پزشکی،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health