مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته جامعه شناسی و پژوهش
رشته هایی که کارشناس ارشد جامعه شناسی و پژوهش می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

سالمندشناسی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health