مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته روانشناسی بالینی
رشته هایی که کارشناس ارشد روانشناسی بالینی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

آموزش پزشکی،روانشناسی بالینی،روانشناسی نظامی(رشته مختص کادرنظامی وانتظامی)،سالمندشناسی،سلامت ورفاه اجتماعی،علوم اعصاب،مشاوره توانبخشی،مطالعات اعتیاد،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health