مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته کلیه گرایش های روانشناسی
رشته هایی که کارشناس ارشد کلیه گرایش های روانشناسی میتواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

روانشناسی نظامی (رشته مختص کادر نظامی وانتظامی)، سلامت ورفاه اجتماعی،آموزش بهداشت وارتقاسلامت،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health