مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته رفاه اجتماعی
رشته هایی که کارشناس ارشد رفاه اجتماعی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

سیاستگذاری سلامت، سالمندشناسی،مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی،مدیریت اطلاعات سلامت،مددکاری اجتماعی،مشاوره توانبخشی،آموزش بهداشت وارتقاسلامت، اپیدمیولوژی، انفورماتیک پزشکی، سلامت و رفاه اجتماعی، سلامت در بلایا و فوریتها

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health