مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته سلولی مولکولی
رشته هایی که کارشناس ارشد سلولی مولکولی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

ویروس شناسی پزشکی،سم شناسی , ایمنی شناسی پزشکی،باکتری شناسی پزشکی،پزشکی مولکولی،حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین،زیست پزشکی سامانه ای،ژنتیک پزشکی،علوم اعصاب،علوم سلولی کاربردی،فیزیولوژِی , نانوفناوری دارویی ,زیست مواد دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health