مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته شنوایی سنجی
رشته هایی که کارشناس ارشد شنوایی سنجی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

سالمندشناسی، شنوایی شناسی، مشاوره توانبخشی، مهندسی پزشکی(بیوالکتریک)، علوم اعصاب

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health