مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته شیمی تجزیه
رشته هایی که کارشناس ارشد شیمی تجزیه می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

بهداشت محیط ,شیمی دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health