مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته ژنتیک پزشکی
رشته هایی که کارشناس ارشد ژنتیک انسانی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

ایمنی شناسی پزشکی،بیولوژی تولیدمثل،پزشکی مولکولی، زیست پزشکی سامانه ای،زیست فناوری پزشکی،ژنتیک پزشکی،علوم اعصاب،علوم سلولی کاربردی،مهندسی بافت،نانوفن آوری پزشکی ,خون شناسی , نانوفناوری دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health