مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته ژنتیک
رشته هایی که کارشناس ارشد ژنتیک می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

ایمنی شناسی پزشکی،سم شناسی، پزشکی مولکولی، حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین،ژنتیک پزشکی، علوم اعصاب،زیست فناوری پزشکی , نانوفناوری دارویی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health