مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته زیست فناوری دریا

رشته هایی که کارشناس ارشد زیست فناوری دریا می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کنند

حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین،

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health