مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
انتخاب رشته دکتری بر مبنای ارشد رشته زیست شناسی
رشته هایی که کارشناس ارشد زیست شناسی می تواند در مقطع دکتری آنها شرکت کند

مهندسی بافت,مطالعات اعتیاد , بیوتکنولوژی، بیولوژی تولید مثل، توکسینهای میکروبی، زیست فناوری پزشکی، نانوفن آوری پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health