مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر اهواز
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر اهواز
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
انگل شناسی پزشکی 2 0 0 2
باکتری شناسی پزشکی 2 0 1 3
بهداشت محیط 3 1 0 4
بیوشیمی بالینی 3 0 0 3
پرستاری 3 1 0 4
علوم اعصاب 0 0 1 1
علوم تشریح 2 1 0 3
علوم تغذیه 3 0 1 4
فیزیوتراپی 4 0 0 4
فیزیولوژی 4 0 0 4
قارچ شناسی پزشکی 2 0 10 12
مامایی 2 1 0 3
ویروس شناسی پزشکی 2 0 0 2
فارماسیوتیکس 3 0 0 3
سم شناسی 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health