مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر بابل
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر بابل
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
امار زیستی 0 0 1 1
بیوشیمی بالینی 3 1 0 4
طب سنتی 4 0 0 4
سم شناسی 0 0 1 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health