مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر قزوین
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر قزوین
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
پزشکی مولکولی 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health