مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر گیلان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر گیلان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 0 0 3 3
پرستاری 3 0 0 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health