مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر همدان
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر همدان
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
ارگونومی 2 0 0 2
انگل شناسی پزشکی 2 0 0 2
آمار زیستی 3 0 0 3
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 3 0 0 3
باکتری شناسی پزشکی 2 1 0 3
بهداشت حرفه ای 3 1 0 4
بهداشت محیط 3 1 0 4
بیوشیمی بالینی 3 1 0 4
پرستاری 3 1 0 4
پزشکی مولکولی 2 0 0 2
زیست فناوری پزشکی 3 0 0 3
علوم اعصاب 2 0 1 3
سم شناسی 0 0 1 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health