مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر ایلام
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر ایلام
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 0 0 2 2
باکتری شناسی پزشکی 0 0 1 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health