مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر کرمانشاه
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر کرمانشاه
اپیدمیولوژی 0 0 2 2
بهداشت محیط 0 0 1 1
بیوشیمی بالینی 0 0 1 1
علوم اعصاب 0 0 1 1
مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) 0 0 1 1
طب سنتی 2 0 0 2
شیمی دارویی 0 0 1 1
زیست مواد دارویی 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health