مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر مشهد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر مشهد
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
انفورماتیک پزشکی 3 1 0 4
ایمنی شناسی پزشکی 4 1 3 8
آمار زیستی 2 0 0 2
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 3 0 0 3
باکتری شناسی پزشکی 3 1 0 4
بهداشت باروری 3 1 0 4
بیووشیمی بالینی 3 0 0 3
پرستاری 4 1 0 5
پزشکی مولکولی 2 1 0 3
زیست فناوری پزشکی 3 1 0 4
ژنتیک پزشکی 2 0 0 2
علوم تشریح 2 1 0 3
علوم تغذیه 3 1 0 4
فیزیک پزشکی 4 0 0 4
فیزیولوژی 4 1 0 5
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 0 2 0 2
طب سنتی 4 0 0 4
فارماسیوتیکس 4 1 3 8
شیمی دارویی 4 0 1 5
فارماکوگنوزی 3 0 0 3
سم شناسی 4 0 0 4
کنترل دارو 3 1 0 4
بیوتکنولوژی دارویی 4 1 0 5
داروسازی سنتی 2 1 0 3
نانوفناوری دارویی 4 1 0 5
مواد دندانی 0 0 1 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health