مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر مازندران
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر مازندران
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
انگل شناسی پزشکی 2 0 1 3
ایمنی شناسی پزشکی 2 1 0 3
بیوشیمی بالینی 0 0 2 2
قارچ شناسی پزشکی 2 1 0 3
طب سنتی 3 0 0 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health