مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر ساری
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر ساری
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 5 0 0 5
فارماسیوتیکس 2 0 0 2
فارماکوگنوزی 3 0 0 3
سم شناسی 3 0 0 3
داروسازی بالینی 4 0 0 4
داروسازی هسته ای 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health