مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر شهرکرد
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر شهرکرد
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
ایمنی شناسی 0 0 1 1
بیوشیمی بالینی 0 0 2 2
پزشکی مولکولی 2 0 0 2
زیست فناوری پزشکی 3 1 0 4
فارکولوژی 0 0 2 2
مهندسی بافت 2 0 0 2

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health