مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر تبریز
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی دکتری رشته های پزشکی در شهر تبریز
رشته دولتی مازاد پژوهشی جمع کل
اپیدمیولوژی 0 0 4 4
ارگونومی 2 0 0 2
ایمنی شناسی پزشکی 0 0 1 1
آمار زیستی 0 0 2 2
آموزش بهداشت و ارتقا سلامت 3 1 0 4
باکتری شناسی پزشکی 2 1 0 3
بهداشت محیط 3 0 0 3
بیوشیمی بالینی 4 2 2 8
بیولوژی تولید مثل 0 2 0 2
پرستاری 4 2 0 6
پزشکی مولکولی 2 1 2 5
زیست فناوری پزشکی 4 1 2 7
سالمند شناسی 2 0 0 2
سیاست های غذا و تغذیه 2 0 0 2
سیاست گذاری سلامت 3 0 0 3
علوم اعصاب 3 0 0 3
علوم تشریح 4 1 0 5
علوم تغذیه 3 1 2 6
علوم سلولی کاربردی 2 0 0 2
علوم و صنایع غذایی 2 1 0 3
فارماکولوژی 2 0 0 2
فیزیولوژی 2 1 3 6
مامایی 2 1 0 3
مدیریت اطلاعات سلامت 3 1 0 4
مدیریت خدمات بهداشتی 3 0 0 3
مهندسی بافت 2 0 0 2
نانوفناوری پزشکی 4 1 0 5
خون شناسی ازمایشگاهی و علوم انتقال 3 0 1 4
طب سنتی 2 0 0 2
فارماسیوتیکس 3 1 0 4
شیمی دارویی 2 1 0 3
فارماکوگنوزی 2 1 2 5
کنترل دارو 3 1 0 4
بیوتکنولوژی دارویی 3 0 0 3
داروسازی سنتی 3 0 0 3
نانوفناوری دارویی 3 1 6 10
زیست مواد دارویی 2 1 2 5

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health